Klachtenregeling

NFIR werkt strikt volgens de Privacy gedragscode sector Particuliere Onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche en onder het toeziend oog van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De klachtenregeling van NFIR is conform artikel 18 (vaststellen klachtenregeling) van de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Aan de indiening en behandeling van een klacht worden geen kosten verbonden door NFIR.

Een klacht dient binnen zes weken schriftelijk te worden ingediend, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging, waarover geklaagd wordt, heeft plaatsgevonden. De klacht moet ingediend worden bij:
klachten@nfir.nl

of

NFIR B.V.
t.a.v. Klachtenbehandeling NFIR
Verlengde Tolweg 2
2517 JV Den Haag

Het klaagschrift moet in ieder geval bevatten:
a. Naam, adres klager;
b. Datum;
c. Omschrijving van de gedraging en/of dienst waartegen bezwaar wordt gemaakt;
d. De grondslag waarop de klager bezwaar maakt.

De directie beoordeelt de klacht en zorgt dat de behandeling van de klacht, binnen 14 werkdagen na binnenkomst, bevestigd wordt aan de klager via een ontvangstbevestigingsbrief. Binnen 30 werkdagen na de verzending van de ontvangstbevestigingsbrief neemt de directie een standpunt in met betrekking tot de ingediende klacht. De klager wordt daarvan schriftelijk in kennis gesteld. In eerste instantie zal getracht worden te bemiddelen in de klacht. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zal een onafhankelijke klachtencommissie worden ingeschakeld.

Elke klacht die ontvangen wordt zal door NFIR ter kennis worden gebracht van de Minister van Veiligheid en Justitie. De minister ontvangt een kopie van de ingediende klacht.

De volledige klachtenprocedure kunt u lezen via onderstaande link: