Klachtenregeling

NFIR werkt strikt volgens de Privacy gedragscode sector Particuliere Onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche en onder het toeziend oog van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De klachtenregeling van NFIR is conform artikel 18 (vaststellen klachtenregeling) van de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Aan de indiening en behandeling van een klacht worden geen kosten verbonden door NFIR. NFIR maakt onderscheid tussen klachten over (1) de kwaliteit van de dienstverlening en (2) over NFIR dat handelt als zijnde een particulier recherchebureau in de zin van de WPBR. In beide gevallen kan een klant van NFIR de klacht melden bij klachten@nfir.nl.

Een klacht dient binnen zes weken schriftelijk te worden ingediend, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging, waarover geklaagd wordt, heeft plaatsgevonden. De klacht moet ingediend worden bij:klachten@nfir.nlof

NFIR B.V.t.a.v. Klachtenbehandeling NFIRVerlengde Tolweg 22517 JV Den Haag

Het klaagschrift moet in ieder geval bevatten:

A. Naam, (e-mail)adres klager;B. Datum;C. Projectnaam en -nummer van NFIR waar de klacht betrekking of heeft (indien van toepassing);D. Omschrijving van de gedraging en/of dienst waartegen bezwaar wordt gemaakt;E. De grondslag waarop de klager bezwaar maakt

De directie beoordeelt de klacht en zorgt dat de behandeling van de klacht, binnen 14 werkdagen na binnenkomst, bevestigd wordt aan de klager via een  ontvangstbevestigingse-mail of -brief. Binnen 30 werkdagen na de verzending van de ontvangstbevestigingse-mail of -brief neemt de directie een standpunt in met betrekking tot de ingediende klacht. De klager wordt daarvan schriftelijk in kennis gesteld. In eerste instantie zal getracht worden te bemiddelen in de klacht. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zal een onafhankelijke klachtencommissie worden ingeschakeld.

Elke klacht die ontvangen wordt over NFIR dat handelt als zijnde een particulier recherchebureau in de zin van de WPBR, zal door NFIR ter kennis worden gebracht van de Minister van Veiligheid en Justitie. De minister ontvangt een kopie van de ingediende klacht.

De volledige klachtenprocedure kunt u lezen via onderstaande link: